Referat af generalforsamling 2021

Dagsorden som fremsendt til alle medlemmer:

Valg af dirigent

Adam Nathansen vælges som ordstyrer og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Richard Kristensen vælges som referent.

Formandens beretning ved formanden og udvalgsformændene.

Arthur Weirema:

Siden sidste generalforsamling er bestyrelsen konstitueret med Arthur som formand Dan som næstformand ….. osv

Der blev ikke afholdt generalforsamling sidste år, grundet Corona, og der har ikke været klager herom, da der generelt er
forståelse for situationen.

Arthur fremlægger derfor beretning for begge år under et:
Alt har generelt været lukket ned pga corona, og det har derfor været en meget stille periode for foreningen.

Riffel skydning i april

Arthur Weirema:

Riffelskydning i Ulfborg måtte desværre aflyses på grund af corona restriktioner.

Kokke Aften

Arthur Weirema:

Kokke aften blev desværre også aflyst grundet Corona restriktioner.

Put and Take 2020

Arthur Weirema:

Put And Take blev gennemført i juni 2020, der var heldigvis medbragt et telt, som deltagerne kunne sidde i, da det den dag gav regn.

Put and Take 2021

Arthur Weirema:

Put And-Take arrangement juni 2021 blev besværliggjort grundet sygdom hos Morten Kjær.

Fiske Arrangementet blev af andre årsager aflyst, hvilket var til stor ærgrelse, da der var en rekordstor tilmelding med over 40 deltagere.

Havjagter

Poul Erik Borg:

Der er gennemført 2 havjagter i 2020 fra Grenå – med acceptabelt resultat, og der var en god tur i oktober 2021med ca. 10 fugle på dækket.

Der er planlagt ny tur 10 september med 8 medlemmer fra AJF + en ekstra som meldte sig ind i AJF for at komme med.

Der er rygter om at der kan skydes fasaner under “heldige” omstændigheder.
Der er endvidere planlagt en tur fra Grenå i januar.

Rågeregulering

Poul Erik Borg:

Der er generelt reguleret godt med råger, selv om der er stor forskel på hvor mange fugle der bliver skudt i hver koloni.

Jagt på kommunale områder

Poul Erik Borg:

Der er skudt to bukke, inklusiv en meget specielt buk med 4 stænger.
Dette er videregivet til jagtbladet, men der er ikke sket mere.

Riffel Skydning

Dan lillebæk:

AJF håbede på gennemførelse i 2020, men banen blev lukket i og dermed blev der brudt en kæde af ellers uafbrudte arrangementer gennem 30 år.

I 2021 blev det heldigvis gennemført og der var desværre lidt svigtende deltagelse, hvilket tilskrives corona situationen.

Der blev gennemført 2 obligatorisk riffelforløb, hvilket Finn Ø. tog sig af på bedste vis.
Her er man igennem forskellige skydestillinger med instruktør, før man får lov til at gå op til riffelprøve.

Det lave antallet af deltager, medførete desværre et mindre underskud, men det forventes at fortsætte med riffel dag den 30/4 2022.

Arthur:

Gennem vinteren 2021 blev alt lukket ned, så bestyrelsen har været noget forhindret i arbejdet, og bestyrelsen var tvunget til at gennemfører møder digitalt på “Zoom“.

Kokkeaften i september blev aflyst… Morten Kirstein var desværre dårlig, men her vil vi også gerne fortsætte næste år.

Håber at fremtid bliver corona-fri men det er stadig meget usikkert.

Der er på trods at corona osv. alligevel gennemført 3 jagttegns deltagere til bestået prøve.

Danmarks Jægerforbund
Her blev Claus Lind genvalgt – bl.a. fordi han er mere indstillet på kompromis med andre organisationer endmodstanderene.

Strukturudvalget er kommet med et ret gennemarbejdet plan for omstrukturering af vores forbund. Planen er dog lagt død
og Danmarks Jægerforbund har for første gang en stigning i medlemmer, så planer om omstrukturering er skrinlagt.

Danmarks Jægerforbund har fremlagt forslag om forbud mod bly ammunition til rifler til miljøministeren, hvilket ministeren modtog med
kyshånd.

Der spredes over 200kg bly i naturen årligt, og man bør endvidere undgå bly ammunition, da det meget let spreder sig i kødet som vi sidenhen spiser.

Ministeren kigger på hvad der skal ske med mindstevægt for kugler til f.eks. kronvildt – det vil muligvis blive justeret.

Jægerrådet er kommet godt igennem corona, og regner med at kunne gennemføre resten af jagterne i 2021.

Der er forhåbning om et nyt stort område i nærheden af Krekjær, som jæger rådet regner med at kunne inddrage.

Der er en god konstruktiv og kammeratlig stemning i jægerrådet, hvor Arthur stopper som formand ved næste valg i januar 2020.

Det forventes at Ole Lyngdrup Madsen bliver efterfølger for Arthur.

Hans Oluf stopper i bestyrelsen og der skal findes en afløser. Arthur og bestyrelsen takker for engagement og indflydelse på bla. kokkeaftenerne der har været at stor betydning for foreningen.

Der blev overbragt en lille gave…

Hans Oluf takker for de mange gode år og det gode kammeratskab, samt de mange gode oplevelser og jagter.

Spørgsmål til beretningen


Finn Østergård:
Hvad status er på arealbegrænsning for hjortevildt, og om der nyt om nye regler I forbindelse med hjemmelading.

Svar:
Det vides ikke om der er nye forslag til kronvildt og om forslagene er kommet videre eller blot er status forslag, men Miljø ministeren har udskudt forslaget på ubestemt tid.

Der er ingen der ved hvad status er omkring nye regler for hjemmeladning.

Mht. udfasning af bly i riffelammunition forventes det at salonriffel ammunition undtages og udfasningen kun kommer til at gælde for kun centertænding.
Miljøministeren forventer at udfasningen skal ske i løbet af 2023.

Kristian:
Mht. hvor mange råger de er skudt i forhold til antallet af reder, bemærker Kristian, at antallet af reder ikke er nødvendigvis er lig med antallet af besatte reder.

Regnskab

Poul Erik gennemgik regnskabet – der er 230 medlemmer og det er nogenlunde konstant medlemstal.

Med hensyn til medlemmer havde Dan en kommentar omkring direkte medlemmer kontra medlemmer af lokalforeninger.

Struktur Udvalget har lavet forslag om medlem foreninger, men det har Danmarks Jægerforbund valgt ikke at gå videre med.

Forslag fra bestyrelsen

Ingen forslag fra bestyrelsen

Indkommende forslag

Ingen indkommende forslag

Budget

Poul Erik Borg:

Poul Erik har gennemgået budgettet, og det indstilles at kontingentet fastholdes.
Budget og fastholdelse af kontingent fastholdes.

Kommentarer:
Finn Ø
:

Hvad er der er sket med forslaget om at give tilskud til vildtkameraer til regulering af Mårhund.

Arthur:
Forslag er givet videre, men der har ikke været behov for kameraerne endnu, men tilbuddet står stadig ved magt.

Finn Ø:
Forslag om at foreningen anskaffer en kronograf, så man kan tilbyde hjemmeladere ved næste riffel dag at få målt hastigheden på deres ammunition. Behovet forventes at stige når bly ammunition udfases.

Det blev vedtaget at riffeludvalget står for at anskaffe en kronograf og der afsættes 10.000 DKK til formålet.

Valg af formand

Arthur blev genvalgt som formand i Aarhus Jægerforbund.

Valg af to bestyrelsesmedlemmer

Morten Kjær og Morten Kirstein vælges som bestyrelsesmedlemmer – Hans Oluf Andersen genopstiller ikke.

Valg af bestyrelsessuppleant

Flemming Lytken stopper og Ole Adolphsen overtager posten som bestyrelsessuppleant.

Valg af revisor og revisorsuppleanter

Alle blev genvalgt .

Eventuelt

Hjemmesiden har ca 200 daglige besøg – 50% forventes at være web-crawlers mv, men der er stadig måske 50-100 besøgende pr. dag, så hjemmesiden bruges og er et godt medie for profilering og reklamering for foreningen.

Ny webadmin i løbet af næste år – Kirstein overtager hen af vejen.

Formanden takker for en god generalforsamling.