Vedtægter

§ 2. Tilknytning.

Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ), som skal godkende disse vedtægter.

DJ hæfter ikke for foreningens forpligtigelser, ligesom foreningen ikke hæfter for DJ’s forpligtigelser.

Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtigelser.

§ 3. Formål.

Foreningens formål er at samle alle jægere lokalt inden for foreningens område og fremme disses interesser i tilslutning til 13.1’s formål og opgaver (jvnf. vedtægter for DJ § 2).

§ 4. Medlemmer.

Enhver uberygtet person kan optages som medlem af foreningen.

§ 5. Udmeldelse og eksklusion.

§ 5.1
Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst een måneds skriftligt varsel til udgangen af september.

§ 5.2
Medlemmer, som er i kontingentrestance, kan efter bestyrelsens beslutning herom
ekskluderes af foreningen. Endvidere kan generalforsamlingen ekskludere et medlem i
overensstemmelse med 1DJ’s vedtægter § 36, forudsat at et flertal af de fremmødte
medlemmer stemmer herfor.

Såfremt det ekskluderede medlem ønsker eksklusionen prøvet for en ny generalforsamling,
skal der inden 8 dage fremsættes anmodning herom ved anbefalet skrivelse til foreningens formand.

Bestyrelsen skal herefter med mindst 8 dages varsel indkalde til ekstraordinær
generalforsamling, der skal afholdes senest 3 uger efter medlemmets begæring.

På denne ekstraordinære generalforsamling træffes der endelig afgørelse ved simpelt flertal blandt de
fremmødte medlemmer.

Eksklusionen skal herefter, for at få endelig gyldighed, godkendes af W’s hovedbestyrelse.

§ 5.3
Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andeli foreningens formue.

§ 6. Generalforsamling.

§ 6.1
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i oktober eller november måned. Forslag,
der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 6.2
Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker med angivelse af dagsorden og med mindst 4 ugers varsel, på een eller flere af følgende tre måder:

 1. Ved meddelelse i DJ´s medlemsblad.
 2. Ved meddelelse i et lokalt jagtblad eller
 3. Ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.

§ 6.3
Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om foreningens virksomhed
 3. Regnskab og status
 4. Forslag fra bestyrelsen
 5. Indkomne forslag
 6. Forelæggelse af budget samt kontingentfastsættelse
 7. Valg af formand eller kasserer
 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 9. Valg af bestyrelsessuppleant
 10. Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse
 11. Eventuelt

§ 6.4
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 14 dages varsel af bestyrelsen.
Når denne finder det påkrævet, eller når mindst 1/10 af foreningens medlemmer over for formanden fremsætter skriftlig begæring herom.

I sidstnævnte tilfælde skal bestyrelsen med mindst 14 dages varsel foranledige indkaldelse til generalforsamlingen med motiveret dagsorden.

Generalforsamlingen skal være afholdt senest 4 uger efter begæringens modtagelse.

§ 6.5
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 7. Afstemninger.

Afstemninger i forbindelse med personvalg – bortset fra valg af dirigent – sker skriftligt, med mindre
der kun er opstillet een kandidat eller alle kandidater frafalder skriftlig afstemning.

øvrige afstemninger sker ved håndsoprækning, med mindre mindst 1/10 af de fremmødte medlemmer
forlanger skriftlig afstemning.

Alle beslutninger – herunder også ved personvalg træffes ved almindeligt flertal, d.v.s. et flertal af
de afgivne stemmer.

§ 8. Bestyrelse.

§ 8.1
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af 7 medlemmer.

§ 8.2
Valg til bestyrelsen er gældende for to år. Formanden samt 3 bestyrelsesmedlemmer vælges
i lige år, medens kassereren samt 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.


§ 8.3
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er tilstede.
I tilfælde af stemmelighed er formandens eller – i dennes fravær – næstformandens stemme afgørende.


§ 9. Tegningsret.

Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden i forening med et andet bestyrelses-medlem. Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.


§ 10. Formue og regnskabsår.

Foreningens formue skal anbringes i et pengeinstitut eller i værdipapirer.
Regnskabsåret løber fra 1 oktober til 30. september.


§ 11. Revision.

Der vælges to revisorer og suppleanter for disse af og blandt medlemmerne.

Revisorerne reviderer regnskabet og påtegner dette samt påser, at foreningen administreres i overensstemmelse med retningslinierne vedtaget på generalforsamlingerne.

Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn og kan ikke være medlem af bestyrelsen.


§ 12. Vedtægtsændringer.

§ 12.1
Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, såfremt et flertal af de fremmødte
medlemmer på en ordinær generalforsamling har stemt herfor, og når et flertal af de
fremmødte medlemmer på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling stemmer derfor.

§ 12.2
Bestyrelsen indkalder med mindst 14 dages varsel til den ekstraordinære generalforsamling,
der skal være afholdt senest 4 uger efter den første generalforsamling.

§ 13. Opløsning.

§ 13.1
Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer
på to på hinanden følgende generalforsamlinger vedtage, at foreningen opløses.

Generalforsamlingerne skal afholdes med mindst een og højst to måneders mellemrum.

§ 13.2
Foreningens eventuelle formue skal – efter at alle forpligtigelser er opfyldt – forvaltes af DJ
i indtil fem år.

Stiftes en ny lokalforening under DJ i foreningens område inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye lokalforening. I modsat fald tilfalder formuen DJ, som skal anvende den til naturbevarende formål.

§ 14. Ikrafttræden.

Disse vedtægter, der er vedtaget på foreningens generalforsamling den 26. april 1994, træder i kraft,
når de er godkendt af Di.

Disse vedtægter er godkendt af DJ’s hovedbestyrelse den 6. juli 1994.

Adam Nathansen Henrik Nielsen
Aarhus og Omegns Jagtforening Århus Jagtforening