JægerNyt nr. 32, 2017

alt text
Danmarks Jægerforbund

JægerNyt nr. 32, 2017

Velkommen til JægerNyt nr. 32. I denne udgave kan du læse nyt om Vildtforvaltningsrådets indstilling til nye jagttider – rigtig spændende læsning for os jægere!

Nye jagttider: Vildtforvaltningsrådet anbefaler mere jagt på 10 arter
Af Torsten Lind Søndergaard, Danmarks Jægerforbund

Vildtforvaltningsrådet har indsendt sin anbefaling vedrørende nye jagtider til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen. Rådet anbefaler mere jagt på 10 arter. Jægerforbundets formand kalder indstillingen en sejr for jægerne og for fagligheden.

Hvis miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen vælger at følge Vildtforvaltningsrådets anbefalinger til nye jagttider, så kan de danske jægere se frem til øget jagtmuligheder på 10 arter gældende fra efteråret 2018. Omvendt er der reduceret jagtmuligheder på fem arter, der er i tilbagegang eller sårbare.

Se den fuldstændige liste over anbefalede jagttider her

Arbejdet med de nye jagttider har været to år undervejs, hvor 69 jagtbare og potentielt jagtbare arter er blevet gennemgået fagligt og politisk. Vildtforvaltningsrådets indstilling er en sejr for jægerne og fagligheden, mener Claus Lind Christensen, formand for Danmark Jægerforbund:

– Jeg er meget tilfreds med resultatet, som viser, at den faglige tilgang til jagttider er den rigtige. Vi har fået øget jagttid på arter, som trives, og vi har fået konverteret regulering til jagt. Specielt er jeg glad for, at vi igen kommer til at kunne jage sølvmåge og grågås, at jagttiden udvides for ringdue, og at vi fremover må skyde krager og skader før solopgang, siger Claus Lind Christensen.

Danmarks Jægerforbund har udarbejdet et katalog med hele arbejdsprocessen frem mod den endelige indstilling. I kataloget kan du læse om Jægerforbundets holdning til de forskellige arter, men du kan også læse, hvad de andre medlemmer af Vildtforvaltningsrådet har haft af holdning.

Se kataloget her

Se Jan Eriksen fortælle om jagttidsevalueringen

Vildtforvaltningsrådet har i dag udsendt følgende pressemeddelelse – også her er der tilfredshed med resultatet:

Vildtforvaltningsrådets formand Jan Eriksen glæder sig over det netop afsluttede arbejde og siger:

– Jeg er meget glad for det resultat, vi har nået, ikke mindst fordi der er tale om en høj grad af konsensus, men især fordi arbejdet er foregået i en helt ny ramme i form af Vildtforvaltningsrådets princippapir. Disse principper forudsætter en stor faglighed i drøftelserne.

Jan Eriksen udtrykker i forbindelse med oversendelsen af Rådets anbefalinger til ministeren:

– En anden nyskabelse er indførelsen af en mere dynamisk forvaltning. Indtil nu er jagttiderne taget op hver fjerde år. Som noget nyt indstiller vi til ministeren, at nogle arter tages op allerede om 2 år, andre om 4 år og atter andre tages op efter behov. Det har Rådet ønsket for at opnå en relevant og fleksibel forvaltning i forhold til arternes status, der er fx ingen grund til hver fjerde år at tage en art op som trives i den danske natur, fx rådyr.

De nye rammer i Vildtforvaltningsrådets arbejde med jagttider vil blive evalueret med henblik på at forbedre processen og dermed rådets anbefalinger til ministeren.

Arbejdet er baseret på en videnskabelig rapport fra Aarhus Universitet. Vildtforvaltningsrådets arbejde startede i en faglig arbejdsgruppe med deltagelse af flertallet af Rådets organisationer. Arbejdsgruppen afsluttede sit arbejde med en betydelig grad af enighed, hvorefter de videre drøftelser af jagttiderne blev overdraget til Rådet, der netop har afsluttet arbejdet. Resultatet fremgår af den vedhæftede oversigt over forslag til nye jagttider.

Jan Eriksen oplyser, at uenighederne i rådet bl.a. har drejet sig om jagt på svømmeænderne på søterritoriet i januar, hvor DN og Dyrenes Beskyttelse var imod og om genindførelse af jagt på sildemåge og svartbag, hvor Danmarks Jægerforbund stod alene, til gengæld var alle enige om at genindføre jagten på sølvmåge.

Det er hensigten, at de anbefalede jagttider skal have virkning fra efteråret 2018. Men det er miljø- og fødevareministen, der i sidste ende skal træffe beslutning om, hvordan jagttiderne udformes.

Se Vildtforvaltningsrådets princippapir om fastsættelse af jagttider

Se den videnskabelige rapport “Vildtbestande og jagttider i Danmark” fra Aarhus Universitet

Om JægerNyt
JægerNyt er Danmarks Jægerforbunds nyhedsbrev til tillidsfolk omhandlende organisatoriske og foreningsmæssige emner. Modtagerne af mailen er hovedbestyrelsen, kredsformænd, kredskasserer, kredsbestyrelser, jagtforeningsformænd, jagtforeningskasserer, jægerrådsformænd, Grønne Råds medlemmer, friluftsrådskoordinatorer og nationalparkrepræsentanter,

Bestil sikkerhedsudstyr på vores hjemmeside

Det koster kun porto
Medlemsrabatter

Beskrivelse
Call to action
Kurser og uddannelser

Kurser og uddannelser