JægerNyt nr. 15, 2018

alt text
Danmarks Jægerforbund

JægerNyt nr. 14, 2018
Kære Alle,
Af Claus Lind Christensen, formand

Sidste uges kredsmøde på Bornholm blev det sidste i rækken af otte rigtig gode møder. Kredsmøderne giver altid grundlag for gode debatter og konkrete emner på “arbejdsblokken”. Uanset om der kommer et konkret spørgsmål, om der falder en bemærkning, som giver en ide, der skal arbejdes med eller en konkret problemstilling, der skal løses.

Kredsmøderne er også en af grundstenene i vores demokrati, hvor der dels gennemføres valg, og hvor der bliver behandlet forslag.

Valgår
Valgene omhandlede i år valg af kredsformænd og valg af hovedbestyrelsesmedlemmer – samt deres suppleanter. Jeg vil derfor gerne ønske tillykke med valget til følgende:

Kreds 1 – Leif Bach, som blev genvalgt som hovedbestyrelsen, og Tage Espersen, som blev genvalgt som HB-suppleant.
Kreds 2 – Jesper Truelsen blev valgt til ny kredsformand og til posten som HB-suppleant.
Kreds 3 – Torben S. Jensen blev valgt som medlem af hovedbestyrelsen, Thomas Bauer blev genvalgt som HB-suppleant og Reidar Lænø som kredsformand.
Kreds 4 – Poul Bundgård blev valgt som kredsformand.
Kreds 5 – Georg G. Jensen blev genvalgt til hovedbestyrelsen, og Michael Søgaard blev genvalgt som HB-suppleant.
Kreds 6 – Torben Møller-Nielsen blev valgt som ny kredsformand og som HB-suppleant.
Kreds 7 – Marie-Louise Achton-Lyng blev genvalgt til hovedbestyrelsen, og Christian Bærentsen blev valgt som HB-suppleant
Kreds 8 – Steen Friis blev genvalgt som kredsformand.

Tillykke til jer alle med valget.

Valgene betød at hovedbestyrelsesmedlem Jens Bjørn Andersen, kreds 3, forlader hovedbestyrelsen, samt at Knud Pedersen, kreds 2, Jens Hangaard, kreds 4, og Sven-Erik Johannesen, kreds 6, stopper som kredsformænd.

Herfra skal der lyde en stor tak for indsatsen til dem, der fratræder deres poster.

Aktiviteter
Et gennemgående tema på alle kredsmøder er de mange aktiviteter, der bliver gennemført over hele landet til gavn for vores medlemmer. Igen i år kunne jeg konstatere, at der bliver gjort en stor uselvisk indsats af de mange frivillige i kredsbestyrelserne og fra koordinatorernes side.

Dette giver sammen med alle de aktiviteter, der foregår i de enkelte foreninger, nogle helt fantastiske tilbud til vores medlemmer. Jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til at gentage min tak for den store indsats, der ydes hele vejen rundt i organisationen til gavn for vores medlemmer.

Forslag
På fem af kredsmøderne blev der fremført konkrete forslag, enten af en jagtforening, et jægerråd eller af kredsbestyrelsen. Alle steder gav de fremsatte forslag en god debat. Det er helt efter bogen, og debatten er sund for vores organisation. Ud af de forslag, der blev behandlet, blev der vedtaget forslag, som nu skal behandles på repræsentantskabet, og henstillinger, der skal drøftes videre i hovedbestyrelsen.

Det er en grundlæggende del af vores demokrati, at enkelte medlemmer, jagtforeninger, jægerråd og kredse kan rejses forslag på kredsmøderne. Jeg hører til tider nogle, der fremhæver, at det er svært at få et forslag til drøftelse. Det er ikke rigtigt, men jeg erkender, at det er vigtigt at blive ved med at fortælle, hvordan beslutningsvejene fungerer.

Uanset om man er medlem, jagtforening, jægerråd eller kredsbestyrelse, kan man få formelle forslag drøftet og besluttet ved enten at rejse forslaget på kredsmøderne eller ved at tage direkte kontakt til hovedbestyrelsen. Herfra skal der lyde en klar opfordring til at tage dialogen – året rundt. Både jeg og de øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer er klar til en snak. Vi er kun en mail eller et telefonopkald væk.

Strukturdebatten fortsætter
Strukturopgaven, som jeg kom omkring i min præsentation på møderne, er en opgave, der har stor betydning for Danmarks Jægerforbund. Vi skal arbejde for, at sammenholdet i organisationen styrkes på alle niveauer. Jeg vil gerne opfordre alle til at engagere sig i strukturdebatten, som vil blive intensiveret hen over den kommende tid.

Politisk katalog
Et andet element, jeg kom omkring, var det politiske katalog, som beskriver de opgaver, vi styrer vores politiske indsatser efter. Kataloget er delvis på hjemmesiden for nuværende, og på sigt vil det blive udbygget, så der bliver mere gennemsigtighed i de opgaver, vi konkret arbejder for i Danmarks Jægerforbund. Jeg håber, at det bliver et yderligere redskab for jer, hvis I bliver mødt med spørgsmål fra medlemmerne om, hvad der arbejdes med. På den måde kan vi sammen skabe endnu mere klarhed om vores indsatsområder.

Store forandringer, herunder Persondataforordningen
Michael Stevns gennemgik på møderne nogle af de store forandringer, der de seneste fem år er sket i Jægerforbundets organisation med systemer, medier, placering og så videre. Han takkede for den tålmodighed og forståelse, man har udvist rundt om i jagtforeningerne, når tingene ”drillede” lidt.

Heldigvis er vi igennem den store bølge og står stærkere end nogensinde før på disse områder. Men behovet for forandringer stopper ikke, og just i disse dage ruller vi vores store hjælpeindsats ud til jagtforeningerne, så vi kan komme til at efterleve EU’s kommende Persondataforordning. Det er desværre en masse bureaukrati, vi er påduttet, men i bund og grund er det også i vores egen interesse, at der passes på vores personlige oplysninger.

Økonomi
Der blev også givet en status på Jægerforbundets samlede økonomi – herunder et tilbageblik på resultaterne og balancen med aktiver og passiver de seneste fem år. De viste, at der har været en meget tilfredsstillende udvikling, og at vi står med en meget stærk økonomi.

Endelig blev boligomkostningerne for Jagtens Hus i 2017 (det første hele år i Jagtens Hus) sammenlignet med ditto for de seneste år, hvor organisationen boede i Rødovre og Kalø. Dette viste, at de samlede boligomkostninger var faldet med ca. 1 mio. kr., samt at den lovede besparelse på driften var opnået. Alt i alt et dejligt punktum at få sat for dette projekt.

—–

Vildsvin
Vildsvin, afrikansk svinepest og et hegn ved den dansk-tyske grænse har fyldt debatten den senere tid. Både trykte, online og sociale medier har sendt mange signaler om disse emner. For at skabe et overblik over de vigtigste spørgsmål, så er her en opsummering af sagen:

I december 2017 meldte miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen ud, at vildsvin i Danmark skal bekæmpes pga. svinesygdommen afrikansk svinepest, der på det nærmeste er ude af kontrol i Østeuropa. Regeringen ville derfor iværksætte tiltag for at forhindre, at smitten kommer til Danmark, hvor den vil have markant indflydelse på landbrugets økonomi.

Dette var vi ikke informeret om i Danmarks Jægerforbund, så vi tog os tid til at indsamle viden. På baggrund af dette traf hovedbestyrelsen beslutningen om, at Danmarks Jægerforbund vil støtte op om regeringens beslutning, en beslutning der i øvrigt har bred opbakning i folketinget.

Her skal det understreges, at hovedbestyrelsens beslutningen er en beslutning, der ikke er gældende for altid. Danmarks Jægerforbund har grundlæggende den holdning, at vi ønsker en bestand af vildsvin i Danmark, men vi ser situationen med afrikansk svinepest som så alvorlig for nuværende, at der pt. ikke bør være en bestand af vildsvin i Danmark.

Den 22. marts 2018 annoncerede miljø- og fødevareministeren, at regeringen ønsker at etablere et hegn langs grænsen til Tyskland for at forhindre vildsvin i at komme ind i Danmark. At rejse hegn i den danske natur er altid et kontroversielt emne, og derfor tog vi i hovedbestyrelsen naturligvis også en grundig drøftelse af dette emne.

Konkret så er der tale om et hegn med en højde på 1,5 meter uden strøm. Den faglige vurdering er, at hegnet ikke vil have afgørende betydning for vildtbestandene, da bl.a. hjortevildtet vil kunne passere hegnet, samt at der vil væres steder, hvor andre dyr vil kunne passere. Dermed vil det heller ikke være et hegn, som vil kunne holde vildsvin 100% ude. Hegnet er grundlæggende en symbolsk handling, der skal sende et kraftigt signal til udlandet om, at Danmark tager situationen ganske alvorligt.

Hovedbestyrelsens holdning til dette er, at det blev taget til efterretning.

På baggrund af den beslutning har der været en del debat om, at det ikke er vildsvin, der bringer afrikansk svinepest til landet, hvorfor der ikke er nogen grund til at skyde vildsvin eller at sætte hegn op. Det er helt korrekt, at det forventeligt ikke vil være vildsvin, der bringer et evt. udbrud til landet. Det vil formodentligt ske via mennesker, men det vil kunne opfanges af vildsvin og smitte en vild bestand af vildsvin i Danmark. Derfor vil det kunne fastholde smitten i den danske natur, hvilket ikke er ønskelig på nogen måde – hverken i forhold til landets økonomi eller vildsvinene.

Det, der nu sker, er, at der er en tæt dialog med ministeriet og Naturstyrelsen, hvor en af opgaverne er at sikre, at når der er taget en beslutning om at opføre hegnet, så skal det udformes på en sådan måde, at indflydelsen på vildtet bliver så minimal som muligt. I dette arbejde er kreds 4 og de tre sydlige Jægerråd naturligvis involveret, og de vil have en væsentlig rolle fremadrettet.

Claus Lind Christensen
Formand

Om JægerNyt
JægerNyt er Danmarks Jægerforbunds nyhedsbrev til tillidsfolk omhandlende organisatoriske og foreningsmæssige emner. Modtagerne af mailen er hovedbestyrelsen, kredsformænd, kredskasserer, kredsbestyrelser, jagtforeningsformænd, jagtforeningskasserer, jægerrådsformænd, jægerrådsmedlemmer, Grønne Råds medlemmer, friluftsrådskoordinatorer, nationalparkrepræsentanter og alle koordinatorer.

Danmarks Jægerforbunds lederuddannelse: Ledelse af frivillig

Ny lederuddannelse til frivillige
Kurser og uddannelser

Kurser og uddannelser