Referat af bestyrelsesmøde Januar 2023

Fremmøde:

Adam, Poul Erik, Dan, Kristian, Morten og Anders. Afbud fra Ole

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Ikke noget at godkende.

Konstituering af bestyrelsen

 • Adam Nathasen: Formand
 • Dan Lillebæk: Næstformand
 • Poul Erik Borg: Kasserer
 • Anders Svarre Jakobsen: Sekretær
 • Ole Nordby Adolphsen: Bestyrelsemedlem
 • Morten Kirstein: Bestyrelsemedlem
 • Kristian Kristensen: Bestyrelsesmedlem

Siden sidst

General forsamling

Foreningen afholdte general forsamling 14/11-22.
Der var 14 tilmeldte deltager. Foreningen har pt. 223 aktive medlemmer

General forsamling gik som forventet. Der blev valgt nye bestyrelse. Adam genvalgt, Anders valgt ind.
Regnskab for 2022 og budget for 2023 godkendt.

Havjagter

Der var planlagt 3 havjagt i sæson 22/23. To blev aflyst pga. vejret, en blev afholdt. Udbytte: 1 sort og 3 edderfugle.

Jægerråd

Jægerrådsmøde blev afholdt 18/1-23.

Intro-foredrag. Der var enighed omkring at dette bør være af underholdende karakter.

Forslag til kommende møder kunne være John Armstrong til at fortælle omkring Råge regulering.

Generelt ville Adam gerne at jægerrådet havde et mere tydelig politisk standpunkt.

Kommunale jagter

AJF har fået tildelt 7 kommunal jagter, fra jægerrådet

 • 1 stk. andejagt
 • 1 stk. markjagt
 • 5 stk. bukkejagt

Der vil blive lavet et opslag på hjemmesiden omkring lodtrækning af jagterne blandt foreningens medlemmer. Poul Erik vil stå for koordinering, svarfrist 1/3-23.

Kommende arrangementer

Kredsmøde 15/3-23: Deltager: Adam, Poul Erik, Andes, Morten (Kristian deltager evt. ved afbud fra andre) Adam står for tilmelding.

Repræsentantskabsmøde

Dan vil være på valg til repræsentantskabet.

Kommende Havjagter

Der planlægges tre havjagter i sæsonen 23/24. De bliver lagt i Nov. Dec. Og Jan. Grundet dårlig opbakning tidligere i jagtsæsonen.

Der bliver nævnt en artikel i jægerbladet med en anden båd/skipper end Signe der også sejler ud fra Grenå.

Poul Erik undersøger muligheden og vender tilbage med mulige datoer på ture.

Samarbejde med Hummeluhre jagtforening:


Samarbejde er aftalt og planer er at begge foreningen skal linke til hinandens aktivitets- kalender på egne hjemmesider. Medlem af de to foreninger kan således deltage i alle arrangementer på lige vilkår som de respektive foreningers egne medlemmer.


Poul Erik tager kontakt til Hummeluhre omkring dette.


Ole har kontakt til en person der kan lave demonstration af kaste maskiner til lerduer, hvor der vil medfølge 500 gratis duer. Dette kunne være et godt forslag til en aktivitet.

Skibby skydebane

Der vil være åbent for foreningens medlemmer.
Dan hjemhenter datoer og skydetider.

Anders foreslår der udvælges et par dage eller tre som ”foreningsdag” Altså datoer der evt. kunne ligges på hjemmesiden, som dage hvor vi som forening vil besøge skydebanen i fællesskab.

Ulfborg: 29/4-23

Dan og Finn vil deltage som instruktører. Der vil være mulighed for at gennemfører ”Det obligatoriske skydningsforløb” til riffelprøven.

Gennemføres med Mundelstrup, Hummeluhre og TMHE jagtforeninger

Rågeregulering

Der bliver åbnet for ansøgninger snarest. Fordelingen vil blive foretaget af Niels Jørgen Friis (Aarhus kommune), men han er god til at tage højde for personlige ønsker, som sted eller i fællesskab med bestemte personer.

Foodfestival: 1-3/9 – 2023

Der vil blive lavet et opslag på hjemmesiden hvor frivillige efterspørges.

Kokkeaften

Ole vil evt. gerne stå for dette, men det skal bekræftes først.

Put’n’take

Morten overtager ansvaret fra Kristian og tager kontakt til Kristian for overdragelse af relevant materiale og kontaktoplysninger.

Ønskede datoer 10/6 eller 17/6. Morten undersøger.

Foreningens grillen står hos Adam og vil være til rådighed.

Foredrag:

Morten foreslår af foreningen afholder flere arrangementer. Dette kunne være foredrag (Evt. på Fortegaarden).

Forslag til temaer:

 • Kvindelige jæger – Morten kender nogle stykker fra SoMe ellers foreslås Karen Tingstrup.
 • Brækning af vildt/”Når vildtet er skud.
 • Våben vedligeholdes og pleje.
 • Forskellige jagtformer (Pramjagt, strandjagt, regulering)

AJF website


Hvad vil vi med vores hjemmeside?
Vi vil gerne have en årskalender for aktiviteter som første prioritet. Der er fortsat ønsker om at hjemmesiden indeholder brugbare link (Sol op/ned, jagttider etc.)

Det skal ikke være Mortens ansvar at skrive ”Beskrivelsen” til de forskellige aktivitet vi slår op.
Anders Foreslår et delt dokument hvor vi kan have ”template” beskrivelser til vores faste arrangementer så der bare skal indsættes de korrekte datoer, ellers vil ansvaret ligger hos det koordinerende bestyrelsesmedlem.

Vi skal bruge Facebook som støttet til hjemmesiden. Dette kunne evt. sættes op automatisk med MailChimp eller lignende.

Morten laver løsningsforslag.

Der er problemer med at mails fra hjemmesiden ikke sendes korrekt. Morten Undersøger dette.

Næste møde

Næste bestyrelsesmøde er den 28/2 hos Dan.
Der laves turnus ordning til at være vært. Den bliver således:

 • Poul Erik
 • Anders
 • Kristian
 • Morten
 • Ole
 • Adam
 • Dan

Eventuelt

Problemer med banken

Poul Erik har ikke modtaget kommunikation fra banken (Kasserer mailen videresender ikke korrekt, samme problem som ved hjemmesiden)

Poul Erik sørger for at banken for den dokumentation de har brug for referat fra generalforsamling og ID på Anders.